снимка на деца с балони

Цели

Да открива и подпомага талантливи деца и младежи в усилията и стремежа им да развиват своите заложби и потенциал в сферата на културата и спорта, науката и технологиите, здравословният начин на живот и екологията.

Да стимулира както материално, така и морално, творческите търсения на млади таланти с успешни изяви и челни награди от конкурси, фестивали, олимпиади и състезания в избраните от тях области.

Да разработва и реализира ефективни практики с цел стимулиране интереса на деца и младежи към системни и последователни занимания с различни спортни дисциплини и категории изкуство.

Да инициира, организира и участва в кампании на национално ниво за физическото, духовното и интелектуалното развитие на подрастващото поколение, както и възпитаването му в духа на традиционните традиции.

Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца и хора в неравностойно положение.

Да подпомага жени и деца с хронични и онкологични заболявания.

Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет- базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание.

Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции.

Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Сдружението.

Дейности

Организиране и провеждане на дарителски кампании и благотворителни събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и проекти на Сдружението.

Отпускане на персонални стипендии и оказване на друг вид допълнителна финансова помощ за деца и младежи, влезли в дарителска програма или друг благотворителен проект на Сдружението.

Подпомагане участието на талантливи български деца и младежи на конкурси, фестивали, спортни състезания и хуманитарни олимпиади и др. подобни форуми.

Създаване на специален Благотворителен фонд в полза на програмите и мероприятията на Сдружението.

Иницииране и реализация на всякакъв вид сценични изяви и др. спортно-културни събития с цел набиране на средства за осъществяване на текущи проекти и програми на Сдружението.

Организиране на дискусии и семинари, конференции и кампании от национален и международен мащаб по общи и конкретни инициативи на Сдружението.

Осъществяване на застъпнически и лобистки кампании в активно сътрудничество и партньорство с институциите, бизнеса, неправителствения сектор, частни лица, както в страната, така и в чужбина.

Подпомагане за разпространението на информация за успехите на български деца, както и на успяващи българи – пример за подрастващите.